Ordensbestemmelser

Ordensbestemmelser for Gilleleje Kirkegårde

Stk. 1.

a) Kirkegården aflåses ikke.

b) Kirkegården er indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

c) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.

d) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

e) Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

f) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

g) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt

h) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

i) Cykling og knallertkørsel på kirkegården er ikke tilladt. Løse hunde må ikke medtages.

j) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med særskilt tilladelse fra kirkegårdslederen.

k) Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

l) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

m) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

n) Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.

Stk. 2.

Afbrydning af grene, beskadigelse af gravminder, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3.

Kirkegårdslederen er regulativmæssig forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalg.