Suppleringsvalg 2019 / Opstillingsmøde 15. januar 2019

12.12.2018 kl. 11:00 - 29.01.2019 kl. 19:05

Da menighedsrådet ikke er fuldtalligt, efter at 3 medlemmer har været nødt til at udtræde af rådet, og der ikke længere er flere suppleanter, afholdes der tirsdag d. 12. marts 2019 valg af 3 medlemmer til Gilleleje menighedsråd, hvilket hermed bekendtgøres i medfør af §14 i lov om menighedsråd og §33 i lov om valg af menighedsråd.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Rådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Valget er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge det nye menighedsråd ved Gilleleje Kirke.

 

Orienteringsmøde

 

I Gilleleje sogn indbyder vi til offentligt orienteringsmøde tirsdag den 15. januar kl. 19 i Sognegården,

Gilleleje Hovedgade 45. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget.

 

Opstillingsmøde

I umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet holdes der opstillingsmøde. Her kan opstilles en eller flere kandidater til valget.

Det er her du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres en liste.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt stille op på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst 5 stillere.

De vigtigste regler

Afstemningen sker i henhold til kandidatlister, der kan indleveres på en godkendt blanket på nedennævnte adresse fra tirsdag 22. januar kl. 19 til tirsdag 29. januar 2019 kl. 19. Den der indleverer kandidatlisten har ret til, på en medbragt genpart af listen, at få kvittering for listens indlevering med angivelse af tidspunkt for indgivelsen.

Antallet af navne på en liste må ikke overstige det antal personer, der skal vælges med mere end 6. En kandidatliste kan dog indeholde færre navne end det antal, der skal vælges – et navn er nok. Kandidater og stilleres fulde folkeregistreredes navn, bopæl og personnummer skal fremgå af kandidatlisten. Kaldenavne kan kun anføres på kandidatlisten efter det fulde folkeregisternavn, såfremt der er to på listen med identiske navne. Intet navn må opføres på en kandidatliste uden vedkommendes skriftlige samtykke på kandidatlisten. Kandidater der ikke kan være tilstede på opstillingsmødet bør give en skriftlig og underskreven fuldmagt, hvor den pågældende samtykker i at blive opstillet.

Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 5 og højst 15 af menighedsrådskredsens vælgere som stillere. Ingen kan være stiller for mere end en kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opstillet. Ingen kan opstilles på mere end en liste. Kandidatlister kan for valgbestyrelsen anmeldes at ville støtte hinanden (liste/valgforbund). De foreslåede kandidater kan enten være anført i en af stillerne prioriteret rækkefølge eller sideordnet. Kandidaterne skal være angivet i den rækkefølge, som de ønskes opført på stemmesedlen, uanset om de er prioriteret eller sideordnet opstillet. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

Er kandidaterne sideordnet opstillet og indeholder listen navne på flere kandidater end det antal der skal vælges, skal stillerne have bestemt, hvilke af listens kandidater der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun er indleveret denne ene kandidatliste til valget. Stillerne skal ligeledes have bestemt, hvem der skal betragtes som først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Den obligatoriske formular til kandidatlisterne kan hentes på www.km.dk. Den udfyldte liste skal afleveres fra 22. januar til senest 29. januar 2019 kl. 19 på Gilleleje Kirkekontor, Gilleleje Hovedgade 45. Uden for kontorets åbningstid kan kandidatlisterne lægges i kontorets postkasse og kvittering for modtagelsen af listen vil blive fremsendt til opgivet mailadresse.

Oplysning og vejledning om valget kan fås hos valgbestyrelsens formand Charlotte Udengaard på tlf. 27204659 mellem 16 – 18.

December 2018

Valgbestyrelsen

 

 

 

 

<- Tilbage

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Stjernestunder,

livets under,

luft og smag og syn er nyt!

Blodet bruser,

løvet suser,

havets rum er højt og lydt!

Mærk alt liv går udad! - Giv!

For tro er liv.

 

Jørgen Gustava Brandt 1985